DeWALT
Usti Plant Czech Republick
#DeWALT FAMILY

říjen 2020

Jsme vítězové!

Stanley Black & Decker byl jmenován vítězem ceny zodpovědného podnikání Reuters za rok 2020

Jsme vítězové!
Naše společnost získala prestižní uznání a získala ocenění 2020 Reuters Responsible Business Award, které ctí vedoucí postavení v udržitelném podnikání.
více ZDE

Stanley Black & Decker zvítězil v kategorii „Transformace podnikání“ za využití inovativních příležitostí k řešení sociálních a environmentálních výzev a rozvoji udržitelných obchodních modelů pro budoucnost.

Naše závazky pro udržitelnou budoucnost – Mise Ústí

Ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zavazujeme se k tomu vynikat v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaručujeme všem našim zaměstnancům, zákazníkům, akcionářům a veřejnosti, že společně usilovně pracujeme na tom, abychom přinesli udržitelná, na trh zaměřená a inovativní řešení toho, co patří mezi největší výzvy dnešního světa, a to především jak zajistit pro všechny lidi lepší, bezpečnější a zdravější život. Zavádíme takové strategie, které vytvářejí úspěšné podnikání a které dosahují nejvyšších zisků pro naše akcionáře s ohledem na péči o životní prostředí, a na to, abychom neohrozili možnosti budoucích generací. Intenzivně usilujeme o zlepšování s ohledem na pokrok v oblasti technologií a na nové poznatky vědy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. Dosahujeme stálého, měřitelného pokroku v provádění tohoto závazku po celém světě.

Nejvyšší standardy výkonu, dokonalost v podnikání

Dodržujeme nejvyšší standardy pro bezpečný provoz našeho závodu a ochranu životního prostředí, našich zaměstnanců, našich zákazníků a obyvatel místech našeho podnikání. Řídíme se bezpečnostními pokyny, abychom chránili jméno naší společnosti i naši značku. Neustále zlepšujeme naše podnikání tím, že otázky životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou nedílnou součástí všech obchodních aktivit , a že usilujeme o sladění našeho podnikání s očekáváním veřejnosti.

Cíl nulových odpadů a emisí

V našem závodě se zavazujeme k zajištění bezpečného a odpovědného nakládání s odpady a o nulovou produkci odpadu. Chceme směřovat k nulovým emisím. Přednostně řešíme ty emise, které mohou představovat největší potenciální riziko pro zdraví nebo životní prostředí. Zodpovědně zjednáme nápravu tam, kde minulé postupy vytvořily okolnosti vyžadující efektivnější řešení.

Nulový počet úrazů, nemocí a nehod

Věříme, že všem úrazům, nemocem z povolání, jakož i bezpečnostním a ekologickým nehodám je možné zabránit. Zavazujeme se k cíli nulového počtu úrazů, nemocí z povolání i nehod. Prosazujeme bezpečnost našich zaměstnanců na pracovišti i mimo ně. Posuzujeme dopad našeho závodu a všech navrhovaných změn na životní prostředí. Provozujeme náš areál včetně veškerého vybavení a provádíme jeho údržbu tak, aby vše bylo bezpečné, zajištěné a přijatelné pro všechny, a aby byla zajištěna ochrana životního prostředí.

Proces neustálého zlepšování

Zavazujeme se odstraňovat, vyrábět, používat, balit, dopravovat a likvidovat všechny naše materiály ještě efektivněji a vždy bezpečně a s ohledem na životní prostředí. Soustavně analyzujeme a zlepšujeme postupy a procesy výroby našich produktů, tak abychom snižovali jejich rizika a dopady během celého životního cyklu každého výrobku. Vyvíjíme nové produkty a procesy, které mají vyšší přínos pro ochranu lidského zdraví i životního prostředí. Hledáme možnosti, jak učinit naše nové i stávající zařízení bezpečnější. Spolupracujeme s našimi dodavateli, přepravci, distributory a zákazníky, abychom docílili stejného zacházení s naším výsledným produktem, a poskytujeme informace a pomoc, abychom podpořili jejich snahy chovat se obdobným způsobem.

Závazek zodpovědnosti managementu a zaměstnanců

Zaměstnanci na všech úrovních jsou informováni o příslušných otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zajišťujeme, aby byly zavedeny strategie a uskutečňována opatření k naplnění tohoto závazku. Dodržování tohoto závazku a všech příslušných zákonů je zodpovědností každého zaměstnance a dodavatele jednajícího jménem naší firmy, a je podmínkou pro každé pracovní zařazení nebo smlouvu. Management zodpovídá za vzdělávání, trénink a motivaci zaměstnanců vedoucí k porozumění a naplňování závazků a příslušných zákonů. Poskytneme zdroje, včetně výzkumu a vývoje a financí, abychom splnili tento závazek, a to takovým způsobem, který posílí naše podnikání.

nahoru